Wat doen wij met uw gegevens?

Contactgegevens

Jacqueline van Voorst eigenaar van Younique Support in Gifted Education en specialist in Gifted Education, gevestigd aan de Baljuwstraat 4 in Delfgauw is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Verwerkte persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van verwerkte persoonsgegeven:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

De gegevens worden gebruikt voor communicatie tijdens de dienstverlening en administratieve handelingen.

Verwerkte bijzondere en/of gevoelige informatie

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar vallen volgens de wet onder bijzondere of gevoelige informatie. Deze persoonsgegevens zijn door de wetgever extra beschermd.

Gegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar worden zonodig verwerkt. Dit alleen op verzoek van ouders bij begeleiding van een persoon jonger dan 16 jaar.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van betalingen en/of andere administratieve handelingen.
  • Voor communicatie als dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Geautomatiseerde besluitvorming omvat besluiten die worden genomen door computerprogramma’s- of systemen, zonder tussenkomst van mensen. Deze vorm van besluitvorming worden noch in behandeling, noch in de gegevensverwerking toegepast.

Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Begeleidingsverslagen worden alleen gedeeld met de persoon die begeleid wordt, dit geldt bij minderjarigheid ook voor het delen van verslagen met de ouders.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is voor het realiseren van doelen en afhandelen van administratieve activiteiten. Per categorie gelden de hieronder genoemde bewaartermijnen.

Persoonsgegevens:

NAW-gegevens worden na beëindiging van het begeleidingstraject gedurende het lopende schooljaar bewaard. Ervaring leert dat er binnen het schooljaar vaak nog terugkom-momenten volgen waarbij de gegevens weer nodig zijn. Aan het begin van het volgende schooljaar worden alle gegevens, van de in het voorgaande schooljaar afgesloten begeleidingstrajecten, verwijderd. Mocht er alsnog een vervolg komen op een eerder traject dan worden gegevens opnieuw bij u opgevraagd.

Organisatiegegevens:

NAW-gegevens van opdrachtgevers en facturen worden bewaard volgens de geldende wettelijke regels en volgens de geldende termijnen van de belastingdienst.

Website

De website is eigendom van en wordt beheerd door Younique Support in Gifted Education. Younique Support in Gifted Education respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld.

Bij het bezoeken van de website worden automatisch enkele technische gegevens door uw computer aan onze computer verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikt internetbrowser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u heeft bezocht

Gebruikte cookies of vergelijkbare technieken

Cookies of vergelijkbare technieken worden niet gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Younique Support in Gifted Education. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaar-heid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@you-nique.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Er wordt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, gereageerd op uw verzoek.

Beveiligen van persoonsgegevens

Bescherming van uw gegevens wordt zeer serieus genomen daarom worden er passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Vragen of klachten

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.