Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Algemene voorwaarden gelden de volgende definities.
Younique: Younique, support in gifted education, gevestigd en kantoorhoudend aan de Baljuwstraat 4, 2645 KG in Delfgauw.
Cliënt: de wederpartij van Younique.
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Younique en cliënt tot stand komt inclusief elke wijziging en/of aanvulling daarop.
Diensten: alle diensten die het onderwerp zijn van een overeenkomst.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Younique en cliënt, voor zover van deze voorwaarden niet door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgewezen.

Artikel 3. Offertes

Alle offertes zijn vrijblijvend. Younique is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

Artikel 4. Uitvoering van overeenkomsten

4.1   Younique zal de overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap verrichten. De cliënt zal aan Younique stipt alle medewerking verlenen en Younique gegevens verstrekken waarvan Younique aangeeft dat  die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij het niet tijdig leveren van de noodzakelijke gegevens, heeft Younique het recht de overeenkomst op te schorten en/of de extra kosten die uit de vertraging voortvloeien aan de cliënt in rekening te brengen.
4.2   Younique is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard dan ook, doordat Younique is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4.3   Younique kan te allen tijde aan cliënt voorstellen om een derde in te schakelen voor het uitvoeren van een deel of het geheel van de oorspronkelijk aan Younique gegeven opdracht. Indien cliënt met dit inschakelen akkoord gaat zal deze derde voor eigen rekening en risico voor cliënt optreden en met cliënt (werk)afspraken maken, waarvoor Younique dan ook geen verantwoordelijkheden draagt, tenzij anders wordt overeengekomen.

Artikel 5. Contractsduur en uitvoeringstermijn

5.1   De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
5.2   Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn afgesproken, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de cliënt Younique derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Het tijdstip van voltooiing van de uitvoering kan daardoor worden beïnvloed.

Artikel 7. Opzegging van de overeenkomst

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen rekening houdend met een opzegtermijn van tenminste één volle kalendermaand.

Artikel 8. Prijzen, betaling en verzuim

8.1   Prijzen van Younique zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief omzetbelasting.
8.2   Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
8.3   Als er geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgend de uurtarieven van Younique, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
8.4   Cliënt zal de hem in rekening gebrachte bedragen zonder verrekening of opschorting binnen 14 dagen na factuurdatum aan Younique betalen.
8.5   Na het verstrijken van de betalingstermijn is cliënt in verzuim. In dat geval, alsook in geval van faillissement van de cliënt, zijn alle vorderingen van Younique op cliënt uit hoofde van de betreffende overeenkomst alsmede overige overeenkomsten onmiddellijk opeisbaar. Indien Younique invorderingsmaatregelen treft tegen cliënt, die in verzuim is, komen de kosten die verband houden met die invordering ten laste van de cliënt. Onder deze kosten zijn inbegrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Younique is tegenover cliënt slechts aansprakelijk voor schade tengevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden. Daarvan is sprak indien Younique niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de werkzaamheden.
9.2   De aansprakelijkheid van Younique voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverze-kering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
9.3   Younique is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 10. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ander partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 11. Intellectueel eigendom

Younique behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteursrechten. Alle door Younique verstrekte stukken, zoals hand-outs, rapporten, verslagen, adviezen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Younique worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

Artikel 12. Overmacht

12.1 In deze voorwaarden wordt onder overmacht verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Younique geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Younique niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
12.2 De verplichtingen van Younique worden tijdens de overmacht opgeschort. Na een periode van 2 maanden, waardoor voor Younique, door overmacht, nakoming van de verplichtingen niet mogelijk is zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding aan de andere partij.

Artikel 13. Klachtenprocedure

13.1 Klachten over de uitvoering van een overeenkomst moeten binnen 10 dagen nadat de cliënt de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden gemeld aan Younique. Zijn de werkzaamheden inmiddels voltooid, moet de cliënt de geconstateerde gebreken, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk binnen 14 dagen bij Younique melden.
13.2 Een bij Younique ingediende klacht wordt binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf ontvangstdatum, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Younique binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de cliënt een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
13.3 Indien de klacht gegrond is, zal Younique alsnog de werkzaamheden verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. De cliënt dient dit schriftelijk aan Younique kenbaar maken. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Younique slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9.
13.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de cliënt zich wenden tot de bevoegde rechter.

Artikel 14. Wijziging voorwaarden

De geldende versie ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst is van toepassing.